Overheid

Of je het nu hebt over trouwen, bouwen, wonen, ondernemen, het aanleggen van wegen of fietspaden, de huisvesting van scholen, het ophalen van vuilnis, het naleven van wetten en de zorg voor mensen die het minder hebben, de overheid is van iedereen en voor iedereen. De overheid houdt zich van nature al bezig met een groot aantal dimensies. Maar als je besluit om actief te gaan werken aan het Bruto Twents Geluk, kan je nog meer betekenen voor je inwoners.

Inkomen  
Doel:  Zo min mogelijk inwoners op of onder de armoedegrens. 
Middel:  Door middel van gerichte ondersteuningsmaatregelen, aanvullend op de rijksmaatregelen, inwoners bestaanszekerheid bieden. Zorgen voor een gezonde economie, aandacht voor MKB-familiebedrijven. 

Baanzekerheid 
Doel: Zo min mogelijk werkloze inwoners. 
Middel:  Door gerichte re-integratiemaatregelen en door ondersteuning te bieden bij omscholing zorgen dat zo min mogelijk inwoners werkloos worden of blijven. 

Persoonlijke ontwikkeling 
Doel:  Zoveel mogelijk inwoners die zich naar tevredenheid kunnen ontplooien. 
Middel:  Sturen op een zo breed mogelijk aanbod van sport-, cultuur, en onderwijsmogelijkheden in of in de nabijheid van de gemeente. 

Gezondheid 
Doel:  Een betere score op de Gezondheidsmonitor van de GGD. 
Middel:  Sturen op positieve gezondheid door sport en bewegen te promoten en te zorgen voor goede sportbasisvoorzieningen, fitnesstoestellen in de wijk, subsidiering van sportverenigingen e.d. 

Werk-privébalans 
Doel:  Zo min mogelijk werknemers met een burn-out.
Middel:  Ligt bij individuele werkgevers, maar als werkgever kan de gemeente hier ook aandacht aan schenken. 

Sociale contacten    
Doel:  Zo min mogelijk inwoners die eenzaamheid ervaren. 
Middel:  Aandacht voor bestrijding van eenzaamheid door gerichte acties om inwoners uit hun sociale isolement te halen bij voorbeeld door Buurtkracht/noaberschap. 

Maatschappelijke betrokkenheid   
Doel:  Zoveel mogelijk vrijwilligers onder de bevolking/noaberkracht. 
Middel:  Promoten en belonen van vrijwilligers door bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment, vrijwilligersverzekeringen e.d. 

Subjectief welzijn    
Doel:  Zoveel mogelijk inwoners die zich tevreden voelen over hun persoonlijke situatie. 
Middel:  Sturen op goede randvoorwaarden zoals voldoende betaalbare huisvesting, voldoende recreatiemogelijkheden, voldoende voorzieningen in de buurt, goed onderhoud van de openbare ruimte, zo laag mogelijke gemeentelijke lasten e.d. 

Huisvesting 
Doel:  Zo min mogelijk inwoners die niet de huisvesting hebben die ze zich wensen.
Middel:  Zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor de diverse doelgroepen. Dit kan via bestemmingsplannen, woon(zorg)visie, afspraken met woningbouwverenigingen e.d. 

Veiligheid 
Doel:  Zo laag mogelijke misdaadcijfers in de gemeente en een zo groot mogelijk gevoel van sociale veiligheid, zo weinig mogelijk klachten over overlast van buren, drugsgerelateerde overlast, overlast van rondhangende jeugd, vandalisme, hondepoep, verkeersoverlast e.d.  
Middel:  In samenwerking met maatschappelijke partners zoals politie, jeugd- en jongerenorganisaties, woningbouwverenigingen enz. en gemeentelijke BOA’s en verkeerskundigen sturen op voorkomen en beperken van overlast, zorgen voor verkeersveilige situaties, in de openbare ruimte voorkomen dat socaal onveilige situaties voorkomen e.d. 

Milieu    
Doel:  Zo min mogelijk inwoners die last hebben van stank-, geluids-, stof-, of lichtoverlast; volgende generatie moet ook kunnen genieten van Twente. 
Middel:  Door middel van vergunningen en handhaving tegengaan van (potentiële) overlastsituaties.